Søg støtte til dine projekter vedrørende job- og vækstskabende Erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab som dækker Odder og Hedensted Kommuner.
Partnerskabet fordeler midler under landdistriktsprogrammet til lokaldrevet udvikling af landdistrikterne. De overordnede mål er ”Skabelse af arbejdspladser” og ”Udvikling af landdistrikter”

Visionen for LAG Odder-Hedensted er:
• At lokalområderne bliver steder, hvor man ønsker at bo, arbejde og leve livet, gerne i selvbærende lokalsamfund. Vi ønsker at styrke iværksætterånden og skabe nye arbejdspladser.
• Vi ønsker at tiltrække og fastholde borgere til området.
• Vi ønsker at arbejde for det gode liv, lokalt ud fra en grøn og bæredygtig målsætning. Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Ud fra den vision ønsker vi:
• at styrke iværksætterånden og skabe nye arbejdspladser.
• at tiltrække og fastholde borgere til området.
• at sikre rammer og muligheder for det gode liv; både for den enkelte og fællesskabet.

Skabelse af arbejdspladser – målet er at:
• At styrke afsætningsmulighederne for små virksomheder, som fremstiller og/eller sælger ”lokale fødevarer”
• At understøtte nye former for turisme- og konsulentvirksomheder, som kan være med til at styrke og udvikle områdets potentialer – fx i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng.
• At fremme micro virksomheder inden for forskellige fremstillings- og serviceerhverv med fokus på bæredygtige løsninger – herunder alternative energiløsninger, energibesparelser, genbrug/genanvendelse, materialeminimering og lokale råvarer.
• At fremme opbygning af netværk, synergi og samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og foreninger.
• At understøtte forretningsmodeller omkring kunst, kunsthåndværk og kulturaktiviteter.
• At understøtte tiltag, som fremmer cirkeløkonomi.
• At bidrage til gode opstarts- og vækstbetingelser for små innovative virksomheder.

Rammevilkår i landdistrikterne – målet er:
• At fremme landsbyforskønnelse og nytænkning omkring fremtidens landsby.
• At udvikle nye muligheder og former for at deltage i fritidsliv og fællesskab.
• At der skabes og sikres bedre adgang til naturområderne i landskabet og landsbyerne.
• At der gennem afprøvning af nye tiltag skabes bedre sundhed for borgerne.
• At fremme løsninger, som kan få den kollektive trafik til at fungere bedre
• At sikre hurtig bredbåndsforbindelse og god mobiltelefondækning.
• At skabe vedvarende energiløsninger og energibesparelser
• At understøtte opbygningen af stærke sociale netværk.
• At skabe gode rammer omkring kulturelle arrangementer og det lokale fællesskab
• At skabe offentlige og private samarbejder.
• At fremme muligheder for nye boformer og kontorfællesskaber – herunder også alternative bo- og produktionsfællesskaber.
• At bidrage til landsbyernes “markedsføring” og genskabe en tiltrækningskraft.


Ansøgningsfrister i 2015 er:
1. juni og 24. august
Ansøgningerne behandles, inden for 3 uger herefter, af bestyrelsen og sendes til endelig godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – her oplyser man, at sagsbehandlingstiden er 3 måneder fra ansøgningen er fuldt oplyst (at man har alle de ønskede oplysninger i ministeriet)

Her finder du ansøgningsmaterialer:

Ansøgningsmateriale findes på: http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper
På hjemmesiden for LAG Odder-Hedensted kan du finde strategi mm: www.lagoh.dk
Her findes bekendtgørelser, vejledninger og ansøgningsskemaer. Det er vigtigt at man sætter sig grundigt ind i materialet, og de krav som stilles, inden udarbejdelsen af ansøgningen.

Vejledning og mere viden kan fås hos Koordinatorerne for LAG Odder-Hedensted
I Odder Kommune:
Fritz Kristiansen, tlf.: 20118833, mail: fritz@lagoh.dk
I Hedensted Kommune:
Susanne Ernst, tlf.: 21700823, mail: s.ernst@lagoh.dk

Ved vurdering af projekter lægger bestyrelsen vægt på:

 1. Projektbeskrivelse
  a. Er projekterne fyldestgørende beskrevet?
  b. Er der redegjort for, at projektet kan gennemføres inden for den fastsatte tid?
  c. Er der en klar plan for finansiering af hele projektet?
 2. Synlighed
  a. Kan projektet være med til at markedsføre lokalsamfundet?
  b. Kan andre få inspiration fra projektet?
  c. Har projektet stor betydning for lokalsamfundet?
 3. Relevans
  a. Lever projektet op til aktiviteter i udviklingsstrategien?
  b. Er projektet relevant i forhold til andre planer og strategier?
 4. Lokal forankring
  a. Skaber projektet en forskel lokalt?
  b. Skaber projektet arbejdspladser lokalt?
  c. Er der lokal deltagelse i projektet?
 5. Samarbejde
  a. Indgår projektet i et større samarbejde?
  b. Indgår der samarbejde med offentlige myndigheder?
  c. Indgår der samarbejde med private partnere, herunder også foreninger.
 6. Innovation
  a. Er projektet nytænkende for lokalområdet?
  b. Er projektet innovativt i forhold til strategiens mål?
  c. Er projektet proaktivt?
 7. Udbytte
  a. Økonomiske effekter
  b. Miljømæssige effekter
  c. Klimaeffekter
  d. Ressourcemæssige effekter
  e. Sociale effekter
  f. Kulturelle effekter
 8. Bæredygtighed
  a. Er der projektet langtidsholdbart?
  b. Er vedligeholdelse af projektet med i projektbeskrivelsen?
  c. Er projektet bæredygtigt i en miljø-, klima- og ressourcemæssig forstand?
  d. Er projektet socialt bæredygtigt?

Man kan ikke få støtte til:
Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede
• Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 2.
• Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 6, stk. 3.
• Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde der udføres i forbindelse med almennyttige projekter.
• Køb af brugt udstyr og brugt materiel, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil.
• Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil.
• Udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud.
• Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.
• Finansierings- revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
• Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.
• Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.
• Driftsudgifter, herunder husleje, med mindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil.
• Simple genanskaffelser.
• Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion.

Strategi for LAG Odder-Hedensted

Endelig version Strategi LAG Odder-Hedensted oktober 2014 samlet med bilag – pdf fil

Strategimøde den 6. oktober 2014

Se præsentation fra strategimødet:

Udklip

Samlet præsentation strategimøde 6. oktober 2014

Referatet fra mødet er på vej – imens kan du se billederne fra mødet og billeder af plancherne.