Forløbet ved ansøgning om tilsagn om tilskud:

Kontakt til koordinator
Ansøger sender ansøgning via et online ansøgningsskema som findes på http://promis.erst.dk (LAG) samt http://promis.erst.dk/flag til den lokale aktionsgruppe i det område, hvori projektet skal gennemføres.
Aktionsgruppen sender et kvitteringsbrev til ansøger.
Aktionsgruppen kan give en igangsætningstilladelse for ansøgers egen risiko og regning, hvis ansøger anmoder herom.
Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe behandler og prioriterer ansøgningen.
Aktionsgruppen sender ansøgningen med indstilling om tilskud til Erhvervsstyrelsen – eller meddeler afslag til ansøger.
Erhvervsstyrelsen kontrollerer, om det af ansøgningen fremgår, at projektet ligger inden for aktionsgruppes udviklingsstrategi og bekendtgørelsens rammer (legalitetskontrol).
Erhvervsstyrelsen meddeler ansøger tilsagn om tilskud – eller afslag.

Forløbet ved ændring af et projekt efter der er givet tilsagn:

Hvis der opstår behov for at ændre projektet, herunder at forlænge tilsagnsperioden, overdrage tilsagnet, ændre projektindhold og ændre budgettet, skal dette godkendes af den lokale aktionsgruppe og Erhvervsstyrelsen, før ændringen gennemføres. Ellers vil projektudgifterne ikke være tilskudsberettigede.
Ansøgning om forlængelse af tilsagn skal indsendes til den lokale aktionsgruppe, som skal godkende forlængelse. Erhvervsstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest en måned inden projektperiodens udløb, så Erhvervsstyrelsen kan nå at behandle ansøgningen inden projektperiodens udløb.

Forløbet ved anmodning om udbetaling af tilskud:

Der skal i LAG projekter (men ikke FLAG) foretages besigtigelse ved projekter, som har modtaget tilsagn om støtte på 100.000 kroner eller mere. Besigtigelsen indgår som en del af grundlaget for indstilling om udbetaling. Der skal tillige foretages besigtigelse ved anmodning om rateudbetaling på mere end 100.000 kroner.
Ansøgning inklusiv relevante bilag om udbetaling af tilskud sendes til den lokale aktionsgruppe, der gennemgår ansøgningen og påser, at alle nødvendige bilag er vedlagt, inden aktionsgruppen sender ansøgningen videre til Erhvervsstyrelsen.
Ansøgning om slutudbetaling skal indsendes via den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter tilsagnsperiodens udløb. Hvis udbetalingsansøgningen indsendes for sent, vil det medføre bortfald af tilskud.
Opretholdelse – efter projektperioden
Projektets fysiske (produktive) investeringer skal opretholdes i fem år fra datoen for slutudbetalingen. Dokumentation vedr. projektet skal holdes tilgængeligt i fem og et halv år fra datoen for slutudbetalingen.

Klageadgang

Ansøger kan klage over det retlige indhold i afgørelser truffet af den lokale aktionsgruppe senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Klagen skal sendes til den lokale aktionsgruppe, som har truffet afgørelsen, der herefter sender den videre til Erhvervsstyrelsen, der er klageinstans. Erhvervsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.