Hvordan bedømmer bestyrelsen din ansøgning

Bestyrelsen tager i den første runde med ansøgningsfrist udgangspunkt i følgende:

Prioriteringskriterier fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen.

Hjælpespørgsmål: Ligger projektet inden for aktionsgruppens udviklingsstrategi og inden for ordningen jf. bekendtgørelsen? 

2. Projektbeskrivelse: Hvordan er helhedsindtrykket af projektet, er det et godt projekt? Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet og fremgår projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, mv. af ansøgningen? 

3. Er projektet fuldt oplyst: Er projektet fuldt oplyst? Er der tilbud på relevante udgifter, har projektet de relevante tilladelser, lejekontrakt, mv. Foreligger der en god forretningsplan og driftsbudget gældende for erhvervsprojekter?

4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed: Er ansøger troværdig og i stand til at gennemføre et LAG eller FLAG projekt? Har ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?

5. Lokal forankring og samarbejde: Er projektet forankret i lokalsamfundet, fx ved brug af lokale ressourcer og netværk?  Skaber projektet nye netværk i lokalområdet? Skaber projektet nye formelle samarbejder? Er samarbejdspartnerne relevante? Vil de styrke området og projektet? 

6. Nyhedsværdi og innovation: Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder. Tilfører projektet nyskabende elementer som fx nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud etc. til vores område?

7. Projektets levedygtighed: Har projektet et længerevarende perspektiv, og er det levedygtigt efter projektperiodens afslutning? Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling? 

8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital): Vil aktionsgruppens midler gøre en forskel ift. at realisere projektet? Vil projektet blive til noget uden støtte? Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen? Bliver projektet bedre/større? 

9. Projektets effekt: Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?

10.  Særlige kriterier for ansøgningsrunden: ved ansøgningsfristen den 14. september 2023, er der ikke opstillet særlige kriterier

Hvordan sikrer LAG Odder-Hedensted en lige og fair behandling af alle ansøgninger:

Lag Odder-Hedensted tager udgangspunkt i ovenstående kriterier ved udvælgelse af projekter som indstilles til støtte, samt at ansøgningen og ansøger overholder de regler som støtten kan indstilles efter.

Bestyrelsen vil lægge vægt på at der gives støtte til få, store projekter årligt.

Næste ansøgningsfrist at være i februar 2024- nærmere information vil komme på hjemmesiden.